«آدم ما در قاهره» کتاب تازۀ محمد قائد منتشر شد

کتاب تازه‌ای از محمد قائد با نام آدم ما در قاهره منتشر شد. این کتاب متن پیراسته و ویراستۀ یادداشت‌هاى قاسم غنى است در ماه‌هاى سفارت…

adam-e-ma-cairoکتاب تازه‌ای از محمد قائد با نام آدم ما در قاهره منتشر شد. این کتاب متن پیراسته و ویراستۀ یادداشت‌هاى قاسم غنى است در ماه‌هاى سفارت در قاهره ۲۷-۱۳۲۶ براى پس‌گرفتن شمشیر مرصّع رضا شاه و جواهرات سلطنتى از خانوادۀ ملکۀ متوارى. بندی از پیش‌درآمد قائد در این کتاب را بخوانید:
«این متن بازنوشتۀ سیر انفسی است در سیاحت آفاقِ آدمی حین مأموریتی دشوار از سوی ولینعمت تاجدارش. مانند کسی دور مانده از سرزمین و وصال محبوب خویش، آمریکای دوست‌داشتنی و کا‌ترین نازنین را ناچار‌‌ رها می‌کند و در جایی نادلپذیر با مردمانی نامطبوع بیهوده می‌کوشد بفهمد چرا همسر متواری در محل‌نگذاشتن به شوهرش تا این اندازه سرسخت است و چرا شوی تاجدار پافشاری می‌کند که طلاق نخواهد داد. پس از سیزده ماه چک‌وچانه و واسطه تراشیدن در قاهره، بی‌هیچ تأثیر مشهودی بر وقابعِ انگار مقدر، با احساس عمیق افسردگی و اندوه و ناامیدی راهش را می‌کشد و می‌رود.»
قائد در پایان این پیش‌درآمد پنجاه‌وچند صفحه‌ای نوشته است: «هدف مهمتر این بازنویسی، سرگرمی و داستان‌پردازی است، آن هم داستانی که از شدت رئالیسم ممکن است باورنکردنی به نظر برسد: پزشکِ دیپلمات و ادیب قرآن‌پژوه و حافظ‌پژوه را که آمریکا در جوار گرل‌فرندش به خوشی و کامرانی روزگار می‌گذراند ارباب بزرگ به تهران احضار می‌کند و به اُزگل‌آباد قاهره می‌فرستد تا هدایای نفیس عروسی را از چنگ زوجۀ فراری، و ماترک گرانبهای پدرش را از گلوی گشاد برادرزن قالتاق بیرون بکشد، اما شخصاً در تهران با سفیر مصر به توافق می‌رسد که جنازه را بدهید، بقیۀ چیز‌ها سگ‌خور. اتلاف وقتی بیهوده و بی‌حاصل و مایۀ هجران قاسم غنی از حبیب درد و دور ماندن از آمریکا و آدم‌های دوست‌داشتنی‌اش.» قائد متن کامل پی‌دی‌اف این پیش‌درآمد را در وبسایت شخصی‌اش منتشر کرده است.
آدم ما در قاهره را نشر کلاغ در ۲۷۶ صفحه رقعی با جلد گالینگور و با قیمت ۲۷ هزار تومان منتشر کرده است.