«آدم ما در قاهره» کتاب تازۀ محمد قائد منتشر شد

کتاب تازه‌ای از محمد قائد با نام آدم ما در قاهره منتشر شد. این کتاب متن پیراسته و ویراستۀ یادداشت‌هاى قاسم غنى است در ماه‌هاى سفارت…