«پیکار با سرنوشت»؛ شاهی در لباس مبدل گدایی

سارا نگهدار در یادداشتی به طرح جلد کتاب‌های «پیکار با سرنوشت» و «قرن روشنفکری»‌ پرداخته و در انتقاد از کیفیت آن، به وظایف ناشر اشاره کرده است