فصلی از کتاب جدید اسلاونکا دراکولیچ

یکی از جستارهای تازه‌ترین کتاب اسلاونکا دراکولیچ، با نام بازدید دوباره از کافه اروپا است. متن این جستار را سارا احمدی به فارسی درآورده است.

ترجمۀ دوباره؛ پخته‌خواری دلپذیر یا ضرورتی ناگزیر  

مهدی نوری، ویراستار نشر ماهی، در این مقاله کتاب «دلتنگی‌های نقاشی خیابان چهل و هشتم» را بررسی کرده است. این کتاب با ترجمه‌ای تازه و با نام «نُه داستان» در نشر ماهی منتشر می‌شود. او در این نقد کوشیده به نقدهایی پاسخ بدهد که معطوف به ترجمه‌های مجدد در نشر ماهی بوده است.