پنج نکته دربارهٔ ساندرز، برندۀ بوکر امسال

ایبنا لیلا نصیری‌ها یادداشتی دربارۀ جرج ساندرز، برندۀ جایزۀ بوکر امسال نوشته و پنج نکته دربارۀ زندگی و رمان برندۀ بوکر او، لینکلن در برزخ،…