نشر ماهی «اعترافات یک قاتل» را منتشر می‌کند

نشر ماهی به زودی در مجموعۀ ادبیات خود دو رمان منتشر می‌کند؛ اعترافات یک قاتل (از یوزف روت) و ماه پنهان است (از جان استاین‌بک)….